top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

למה יש לנו שאלות?

למה מתעוררות שאלות באמונה? בלימוד התורה? מה סוד גלות מצרים? איך גלות מצרים נראית היום? ומה סוד תיקונה?

נלקט מתוך סדרת שיעורי מו"ר ראש הישיבה בנושא "בירורי מלחמת שמחת תורה". חלק ה'

אדם חושב

כתוב בתורה בתחילת תיאור גלות מצרים, תחילת פרשת שמות, "ויענו אותם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים". ידוע מה שלומדים בתיקוני זוהר שעבודה קשה זה קושיא (ז"א שהדבר שנמצא לפני, במציאות, בספר וכו' לא מסתדר לפי... סותר את... וכד'), וחומר זה קל וחומר. שם מדובר על קליפת מצרים שהיא שורש לכל ארבעת הגלויות ולכל ארבעת הקליפות, אז כל הרע נמצא במצרים. וכתוב "ויענו אותם" את ישראל "בעבודה קשה בחומר ובלבנים". וחז"ל דורשים, ז"א רשב"י דורש (למרות שלא כתוב בתיקונים שזה רשב"י אבל כל תיקוני הזוהר זה אליבא דרשב"י אם לא כתוב אחרת) שהמצרים עינו את עמ"י בקושיא. למה זה עינוי? כי הקליפה סותמת את היסוד או סותמת בכלל ושולטת, וזה העינוי. בעבודה קשה, זה קושיא, חומר ולבנים זה קל וחומר. ז"א שהקליפה הזאת סותמת את המוחין שלנו בלימוד התורה עצמה, באמונה, בטחון בקב"ה.

אז מה פירוש שעינו את עמ"י בקושיא? מתי מתעוררת קושיא? (לא שאלה אלא קושיא, שאלה זה סתם חוסר הבנה, לסתם מוחין דקטנות יש שאלות, או שהוא זה שאינו יודע לשאול או שכבר כן יודע לשאול, אבל הוא לא יודע, לא מבין, תסביר לי... אבל קושיא, יש משהו שלא מסתדר, משהו שסותר לו) אז יש פה איזה סתימה, קליפה מסוימת שסותמת את 'פי הבאר' ואותו אדם לא יכול להוציא את המים מאותו ענין, מאותו פסוק, מאותה סוגיא, בכל תחום בתורה, זה נקרא קושיא.

אחרי שהוא מתייגע ומתרץ את הקושיא זאת אומרת שהקליפה הסתלקה, הוא הסיר את ה'אבן' מעל 'פי הבאר'. אצל יעקב שהגיע לחרן ופגש את רחל כתוב שהסיר את האבן מעל פי הבאר בקלות, כמסיר פקק מפי צלוחית, כי אצלו הדברים היו מאוד ברורים, כי הוא הגיע לשם אחרי שישים או שבעים שנה של לימוד תורה, לכן הוא הסיר את האבן בקלות, לומר לך שכוחו היה גדול.

אז הקליפה לא נותנת שתהיה הבנה ברורה, כאן מתחיל הענין של היגיעה לתרץ את הקושיא, כי הקושיא מצריכה בירור, ואחרי שהבירור נגמר הקליפה המסוימת שיצרה את הקושיא מסתלקת והדבר נהיה ברור.

וצריך לדעת שזה כל העולם, כל העולם שסביבנו בנוי כך, וכל הזמן אנחנו נמצאים ב"ויהי ערב" ואח"כ ב"ויהי בוקר", אנחנו כל הזמן נמצאים במצב שיש לנו קושיות. למה? כי אין לנו בהירות, אין לנו נביא ואין לנו רוח הקודש.

אבל בעצם כל הבירורים, שזה הקושיות שלנו גם בגמ', וזה גם הקושיות שלא ברור לנו מה קרה ביום שמחת תורה תשפ"ד. אז כל קושיא שיש לנו בגמ', בהלכה, באמונה, בחיים שלנו, בכל דבר! מה זה אומר? זה אומר שיש פה איזה הסתר פנים ואנחנו לא רואים, הקליפה מכסה.

כל מה שאנחנו מדברים על בירורים בעבודת השם שלנו, זה הכל מתחיל מתוך שנהיה לי קושיות, יש פה דבר שהוא סתום, והמאמץ לברר את הדבר הזה, עם סייעתא דשמיא ועם ידיעת התורה, כל אחד לפי חלקו בתורה, כך הדבר מתבהר. וכשהוא מתברר ומתבהר ונהיה ברור אז אותה קליפה הסתיימה. וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים בכל הבירורים.


Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page