top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

מה סוד החזרה על לימוד התורה? (VOD)

סיימת לקרוא פעם אחת את הגמרא? את הנביא ישעי'ה? ספר בראשית? מה הענין לחזור ולקרוא שוב? שמעו מעשה שהובא אצל חכמינו ז"ל, אמר בן הי-הי [זה שמו] להלל, מה ביאור הפסוק במלאכי "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עבדו", והרי היינו צדיק היינו עובד אלקים? היינו רשע היינו אשר לא עבדו? ענה לו הילל, בין צדיק לרשע ההבדל ברור, אבל בין עובד אלוקים ובין לא עבדו לכאורה אין הבדל, שהרי שניהם צדיקים גמורים. אם כן מה כן ההבדל ביניהם? אמר הילל, שאינו דומה מי שחוזר על לימודו מאה פעמים לחוזר על לימודו מאה ואחד. אמר בן הי-הי להילל, וכי ומשום פעם אחת שלא חזר כמוהו נקרא לא עבדו? אמר לו הילל, כן! [וראה המשך המעשה ופירוש רש"י בחגיגה דף ט' עמוד ב'].

אם כן מהו הסוד הגדול והחשיבות שיש בחזרה על הלימוד...

שיעור זה הינו קטע קצר משיעור גמרא של ראש הישיבה, ותוך כדי השיעור הועלה נושא החזרה על הלימוד והתבאר הענין לעומקו. מקווים שיהיה לתועלות ועילוי עבור הנפשות העמלות לבוראם.

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page