top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

ארץ זבת חלב ודבש


ארץ זבת חלב ודבש

מדוע ארץ ישראל השתבחה בשם ארץ זבת חלב ודבש?

בפרשת כי תבוא (כו' ט') כתוב: "ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש". במקומות רבים בתורה הוזכר שבח זה של ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, מה שלא עשתה התורה בשום שבח אחר לכופלו כל כך הרבה פעמים, ונראה מכך כי זהו שבח גדול ועיקרי. וראוי להבין מה עינינו של שבח זה, למה מעלתו כה גדולה? ואציע דרך אחת לביאור העניין.

הגמרא (מסכת חגיגה יג' עמ' א') דרשה על הפסוק בשיר השירים "דבש וחלב תחת לשונך" - דברים המתוקים מדבש וחלב יהיו תחת לשונך. הכוונה "למעשה מרכבה", המדבר בענייני הסוד והפנימיות של העולם. ומפני שדברים אלו נסתרים ונעלמים צריך כל מי שיודעם לנהוג בהם בצנעה, לשומרם תחת לשונו ולא לפרסמם לכל אדם. ומה שדרש, דברים המתוקים מדבש וחלב הפרוש הוא: שכל דבר שיעשה או יראה האדם ולא יבין טעמו וסיבתו, יגרום להרחקה ואף לסלידה מאותו מעשה שעשה או ראה.

לדוגמא: אדם שיאמרו לו לשמור שבת על כל הלכותיה הרבות מבלי להסביר לו למה, יהיה הדבר עבורו לעמל וטורח מיותר ולא ירצה עוד לעשותו, אך ברגע שיספרו לו גודל עניין השבת יקל עליו מאוד ואף ימשיך לשומרה, וכך הוא בכל, ידיעת הטעם מחברת את האדם ומקשרת אותו ועושה את העניין בנפשו למקובל ונכון.

וכן הוא באכילה, שמאכל שטעמו ערב ימשוך מאוד את האדם לאוכלו ולהפך. וכל העולם בכללו הוא חידה סתומה ותמוהה, ולכן נקרא עולם בלשון העלם. דרכי ההנהגה של הקב"ה את עולמו נסתרים מאיתנו, ואנו מוצאים את עצמנו לעיתים תמהים על אשר מתחולל בעולם, שעל פניו נראה כעוול ודבר שאינו ראוי.

גם בתורה הקדושה רב ההעלם ואי הבהירות. ע"י חכמת הנסתר מתקרבים הדברים ומתיישבים על הלב, בהבנת המערכת הפנימית והסיבות הנסתרות שבעומק הדברים, וכל העולם והנהגתו, וכן התורה ומצוותיה מקבלים טעם חזק, והופכים ברורים ומושכים. וזה דבש וחלב תחת לשונך, שהדבש והחלב יש להם טעם מתוק, חזק מאוד, ויותר מהם הטעם החזק והמתוק המושך כל כך שיש בחכמת הסוד. ועכשיו נבין השבח הגדול ארץ זבת חלב ודבש, שבפשטות הכוונה שדבש התמרים וחלב הבהמות כה רב שהוא נשפך ושופע החוצה. ובעומק הכוונה שבארץ ישראל שערי שמים פתוחים כמו שאמר המשורר ר' יהודה הלוי " שערי שחק פתחת מול שעריה", ובה יש לאדם אפשרות ליידע את הסודות הנסתרים שבתורה ובבריאה ויהיה הכל אצלו מתוק וטעים מדבש וחלב. זה שאמר זבת חלב ודבש, אף שענייני הסוד רחוקים מהאדם וקשה להשיגם, בארץ ישראל הם זבים ונשפכים ומצויים מאוד. ומפי כך לא התנבאו הנביאים אלא בארץ ישראל, כי הנבואה היא חיבור חזק לקב"ה אף שהוא נסתר ונעלם מכל. וראיה לכן כי חיבור הוא חזק דווקא בארץ ישראל היא כי לא הוסמכו דיינים לדון בקנסות אלא בארץ ישראל. כדי לעסוק בדינים אלו ולהתחבר אליהם יש להיות בארץ ישראל מקושר לטעמים הנסתרים. וזה גם עניין האוויר של ארץ ישראל שמחכים.

תיוגים:

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page