top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

חודש אלול - לעורר את הרצון


חודש אלול

כיצד חודש אלול, שהוא חודש הרחמים והסליחות, מלמד אותנו יסוד גדול בחינוך ילדינו? "אני לדודי ודודי לי".

מפורסם בשער בת רבים הרמז בפסוק "אני לדודי ודודי לי" (שה"ש ו', ג'), ראשי תיבות אלול.

אם אני לדודי אז דודי לי, אם יש אתערותא דלתתא אז יש אתערותא דלעילא.

בבחינת: פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם.

בחודש זה עלינו לפשפש במעשינו לתור, לחפש וליצור דרכים לתיקון ולשפר מעשנו. ובזכות זה ירחם ה' עלינו בימי הדין, ימי ר"ה ויה"כ, ונצא זכאים בדין לחיים טובים ולשלום.

אלא שיש להבין את המשך הפסוק בו כתוב "הרועה בשושנים", כיצד מקושר הוא לרמז מרישא דקרא?

בזוה"ק כתוב כי בשושנה יש 13 עלים כנגד י"ג מידות של רחמים ע"כ.

וידועה מעלת חודש אלול כחודש הרחמים והסליחות וכמו שנאמר " דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב " .

חודש בו גם תשובת היחיד רצויה ומקובלת לפני ה' יתברך.

ומעתה יש לומר שי"ג מידות הרחמים המאירים בחודש אלול מעוררות בנו את החשק והרצון לשוב בתשובה שלמה.

וזהו הרמז במילים "הרועה בשושנים” כלומר: הקב"ה רועה ומנהיג אותנו ע"י י"ג מידות הרחמים לעורר בנו הרצון לתשובה. (האדמו"ר מחב"ד) .

נמצאנו למדים שגם את האתעורתא דלתתא הקב"ה מעורר.

ניתן ללמוד מכאן יסוד חינוכי עצום. בבואנו לדרוש מהתלמיד/מהבן דרישות כגון: תתפלל יפה, תקשיב בשיעור , תכין ש"ב תתנהג בדרך ארץ וכו..

תחילה עלינו לעורר בו את הרצון והחשק לכך. וזאת ע"י הסברה נכונה לפי הגיל ונפשו של הילד, דוגמא אישית, מבצע עידוד וכו'...

דרך זו דורשת הרבה סבלנות ואורך רוח מצידנו המחנכים וההורים, אך היא הדרך שבס"ד מביאה לבניית נפש הילד ועיצוב אישיותו ומפיחה ונותנת תקווה בילד בכל פעם מחדש גם כאשר הוא נכשל ומועד. ובזה אנו המחנכים וההורים נדבקים במידותיו של הקב"ה.

העיקר בדרך זו היא ההתמדה היומיומית, ולא להסתפק בהארות רגעיות ומזדמנות.

במסגרת הת"ת שמים אנו דגש מיוחד על עניין זה, הן בפן הלימודי, שם התלמיד פעיל ע"י משימות ואתגרים. והן בפן החינוכי, שם צוות המלמדים נוהגים בהסברה ובהדרכה מתמדת לתלמיד כיצד עליו להתנהג.

Комментарии


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page