top of page
עקוב אחרינו
  • Black Facebook Icon
חיפוש מאמרים/וידאו לפי נושאים

מזל בתולה - סמל הצניעות (אלול)


מזל בתולה

כיצד סיפור בגמרא מלמד אותנו על חודש אלול שמייצג את מזל בתולה?

הגמרא במסכת סנהדרין (דף צז' ע"א) מביאה מעשה ברב טַבְיוּמִי שנקלע יום אחד למקום ושמו קושטא ("אמת" בתרגום מארמית לעברית). אנשי מקום זה לא היו משנים בדיבורם ומחמת כן מעולם לא מת שם אדם טרם זמנו. רב טביומי נשא אישה ולהם נולדו שני בנים. יום אחד בזמן שאשתו חפפה ראשה דפקה על דלתו השכנה וביקשה לדבר עם איתה. אמר לה רב טביומי "היא לא נמצאת כאן" וכיוון ששינה בדיבורו מתו לו שני בניו. ניגשו אליו אנשי המקום ושאלוהו לפשר הדבר. סיפר להם כך וכך היה מעשה. אמרו לו אנא ממך צא מעירנו ולא תביא מיתה על כל אנשי המקום.

מעשה הנראה על פניו משונה!. מיהו טביומי ששמו אינו שכיח בתלמוד? איפה נמצא המקום הנפלא הזה של אנשי אמת ושמו קושטא? ולמה לא התחמק רב טביומי מבקשת השכנה?

דברי חז"ל עמוקים מאוד ופתחו לנו צוהר לעניין עמוק מאוד הנוגע גם לעבודת חודש אלול.

מעלת מידת האמת עומדת בסתירה למידת הצניעות:

רב "טב – יומי" היה אדם שבחינת ה"טוב" שבששת ימי בראשית מתגלה דרכו. על התכללות כל בחינות הטוב שבכל ימי הבריאה נאמר "כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות". סופי תיבות "אמת". כאשר כל פרט ופרט בבריאה מתחבר למציאות אחת שלימה הרי זו מציאות של אמת. רב טביומי היה איש אמת והיה ראוי שיגיע למעלה זו שנקראת "קושטא" – אמת. אדם הדבק בַּאמת מסייעים לו מן השמים ומזווגים לו אישה השייכת גם כן למעלה זו. אך כאן התנגשה מידת האמת במידת הצניעות. האמת חייבת להתגלות במלואה ואין מקום לשום סטייה ממנה. לעומתה הצניעות מחייבת להסתיר גם חלק מהאמת. רב טביומי העדיף את הצניעות ולכן שינה בדיבורו וירד מדרגתו.

מזלו של חודש אלול – מזל בתולה. סמל הצניעות. מציאות פנימית שזר לא יכול לגעת בה. ימי אלול הם ימי הכנה לחודש תשרי שמזלו מאזניים. ימי הדין בהם כל מעשינו נשקלים. בחודש אלול עלינו להתכנס פנימה לנקודה הבתולית שבנו. תיקון המידות וקניית החכמה בהצנע. אנחנו מוותרים כביכול על בחינת האמת ומסתירים את מעשינו. בחודש תשרי מגיעה עבודת האמת. הכל גלוי ,הכל נידון והכל צריך להיות בשלמות.

וזהו סדר העבודה גם לכל השנה. הצניעות והאמת הם שתי מציאויות סותרות אך משלימות אחת את השנייה.

Comments


להצטרפות לישיבת בנין ציון
ישיבה לחוזרים בתשובה
לחץ כאן
או התקשר:02-5866081
bottom of page